Cryptoquote Answer for 07/13/2019

MRHI XIRXDI UPVG OZIWV EPZVNIM WZI JPMWOZIIWADI, UGPDI RVGIZM UPVG OZIWV EPBIM WZI JIDPOGVSND. –DW ZRBGISRNBWNDJ

TODAY’S ANSWER:

Continue reading “Cryptoquote Answer for 07/13/2019”