Cryptoquote Answer for 06/04/2019

VKU VAMBDTU XHVK BSULFTMGLUSV HY VKEV VKU LHSBVU GMB XEJU BF HS VKU LMASHSC, GMB’AU MS VKU OMD. –YTEFFG XKHVU

TODAY’S ANSWER:

Continue reading “Cryptoquote Answer for 06/04/2019”