Cryptoquote Answer for 10/09/2019

HCHPOUTH THHMV VUJHYKWTL UQM WT YKHWP VAXIH. WY VKUZV X VHTVH UD KWVYUPO XTM KUTUPV YKH AXVY.  —XVKQHO LWQNPHXYK

TODAY’S ANSWER:

Continue reading “Cryptoquote Answer for 10/09/2019”