Cryptoquote Answer for 08/31/2019

ALG KHT HKY YL KEHTFP HTV KLTYULD ALGU DXRP; HTV YEP MULKPVGUP, YEP MULKPBB XB XYB LQT UPQHUV.  –HJPDXH PHUEHUY

TODAY’S ANSWER:

Continue reading “Cryptoquote Answer for 08/31/2019”