Cryptoquote Answer for 09/18/2018

YJYK JQ IX ARSHKYSE RZK GXAJLGJYVZHRLE, TPS XJP EGJPWV EKK EJIK JQ SGKHZ JCYKZE. –RYJYXIJPE UKSKZHYRZHRY

TODAY’S ANSWER:

Continue reading “Cryptoquote Answer for 09/18/2018”